Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

SEPA ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ: Διαβούλευση σχετικά με την ανταλλαγή αρχείων
και μηνυμάτων SEPA μεταφορών πιστώσεων μεταξύ οργανισμών και τράπεζας
συνεργασίας τους σύμφωνα με το πρότυπο
UNIFI (ISO 20022) XML Message Standards

Στο κείμενο διαβούλευσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών περιγράφονται οι κατευθυντήριες γραμμές υιοθέτησης του προτύπου ISO 20022 για την ανταλλαγή αρχείων και μηνυμάτων SEPA μεταφορών πιστώσεων μεταξύ οργανισμών και τράπεζας συνεργασίας τους.  

Στόχος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), ως τακτικού μέλους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών, είναι η γνωστοποίηση των κειμένων διαβούλευσης σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της αγοράς πληρωμών της χώρας μας (τράπεζες, επιχειρήσεις, δημόσιο, προμηθευτές λογισμικού, εποπτικές αρχές, κ.λπ.) και η ανοικτή πρόσκληση αποστολής σχολίων και παρατηρήσεων είτε απευθείας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (esther.uyehara@europeanpaymentscouncil.eu), με κοινοποίηση στην ΕΕΤ (hba@hba.gr) ή μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (hba@hba.gr).

Για σκοπούς καλύτερης ταξινόμησης των σχολίων και παρατηρήσεων που θα αποσταλούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών παρακαλούμε όπως χρησιμοποιηθεί το επισυναπτόμενο υπόδειγμα σχολιασμού.

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των εμπλεκόμενων φορέων της αγοράς πληρωμών  της χώρας μας θα πρέπει να αποσταλούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2008.