Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Εφαρμογή τους προτύπου ασφαλείας PCI από τις επιχειρήσεις

Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας για την αντιμετώπιση της απάτης στα Μέσα και τα Συστήματα Πληρωμών, συστήθηκε Ομάδα Εργασίας, η οποία θα επεξεργαστεί την εφαρμογή του Payment Card Industry Data Security Standard (PCI Standard) από τις συμβεβλημένες με τις τράπεζες επιχειρήσεις.

Το PCI είναι ένα πρότυπο ασφαλείας, το οποίο αφορά τη φύλαξη των στοιχείων των κατόχων των καρτών που τις χρησιμοποιούν στην εξόφληση συναλλαγών στο περιβάλλον των επιχειρήσεων. Το πρότυπο PCI φτιάχτηκε με τη συνεργασία των Οργανισμών: American Express, Discover Financial Services, JCB, MasterCard Worldwide, and Visa International και θα πρέπει να εφαρμοστεί  από τις επιχειρήσεις.