Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Διαβούλευση επί του κειμένου με τίτλο Cards Standardisation Volume
Αποστολή σχολίων και παρατηρήσεων έως τις 18 Αυγούστου 2008

Στο κείμενο διαβούλευσης περιγράφονται, στο πλαίσιο της αυτορρύθμισης, τα ακόλουθα στοιχεία:

 

1.      οι ελάχιστες απαιτήσεις τυποποίησης στις ακόλουθες τρεις διαδικασίες ολοκλήρωσης μιας συναλλαγής με κάρτα:

  • κάρτα προς τερματικό (EMV),
  • τερματικό προς αποδέκτη της συναλλαγής με κάρτα, και
  • αποδέκτης της συναλλαγής με κάρτα προς εκδότη της κάρτας πληρωμής

2.      οι απαιτήσεις ασφαλείας για το τερματικό και την κάρτα πληρωμής,

3.      το πλαίσιο πιστοποίησης τερματικών και καρτών πληρωμής, και

4.      οι προτεινόμενες προδιαγραφές τυποποίησης.

 

Στόχος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), ως τακτικού μέλους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών,[1] είναι η γνωστοποίηση του κειμένου διαβούλευσης σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της αγοράς καρτών της χώρας μας (τράπεζες, επιχειρήσεις, προμηθευτές τερματικών και καρτών, εποπτικές αρχές, κ.λπ.) και η ανοικτή πρόσκληση αποστολής σχολίων και παρατηρήσεων είτε απευθείας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (cards@europeanpaymentscouncil.eu), με κοινοποίηση στην ΕΕΤ (hba@hba.gr) ή μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (hba@hba.gr).

 

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των εμπλεκόμενων φορέων της αγοράς καρτών της χώρας μας θα πρέπει να αποσταλούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 18 Αυγούστου 2008.   [1] Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό, τη σύνθεση και το έργο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών βλέπε: http://www.europeanpaymentscouncil.eu/