Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Διενέργεια μελέτης για τη σκοπιμότητα δημιουργίας διατραπεζικής υποδομής δημόσιου κλειδιού (PKI)

Η Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρηματικές ανάγκες των τραπεζών και τη γενικότερη τάση που επικρατεί στα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφάσισε τη Διενέργεια μελέτης για τη σκοπιμότητα δημιουργίας διατραπεζικής υποδομής δημόσιου κλειδιού (PKI).

Η  ανάδοχος εταιρεία ξεκίνησε την υλοποίηση του έργου το Δεκέμβριο του 2007.
Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται έως το πρώτο εξάμηνο του 2008.