Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2560/2001
σχετικά με τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ

H έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και σχετικό Παράρτημα αυτής, δημοσιεύτηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2008.

Τα βασικά σημεία του Κανονισμού (ΕΚ) 2560/2001 επί των οποίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει τυχόν τροποποιήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο αφορούν:  

  1. την υιοθέτηση της ένδειξης εξόδων "SHARE" ως υποχρεωτικής για όλες τις πληρωμές οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού,
  2. την αναφορά, και στον Κανονισμό (ΕΚ) 2560/2001, των αρμόδιων αρχών και των φορέων εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που προβλέπονται στα άρθρα 80 έως 83 της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Πληρωμών στην Εσωτερική Αγορά (ΕΕ L319/5.12.2007, σελ. 1),
  3. την επέκταση του αντικειμενικού πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 2560/2001 και στις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ, και
  4. την κατάργηση όλων των εθνικών υποχρεώσεων γνωστοποίησης, για τις στατιστικές του ισοζυγίου πληρωμών, όσον αφορά τις διασυνοριακές πληρωμές μέχρι μέγιστου ποσού 50 000 ευρώ και τον καθορισμό καταληκτικής ημερομηνίας (π.χ. 20011-2012) για την πλήρη εξαίρεση των τραπεζών από τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης για τις στατιστικές του ισοζυγίου πληρωμών, ταυτόχρονα με επισημάνσεις αποσαφήνισης του άρθρου 6, παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 2560/2001, σχετικά με τις υποχρεώσεις των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ενδεχόμενο να προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταληκτική ημερομηνία για την απόσυρση όλων των υφιστάμενων «εθνικών» εργαλείων πληρωμών και την αντικατάστασή τους από SEPA εργαλεία πληρωμών.