Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

SEPA Credit Transfers Migration Manual

Το παρόν εγχειρίδιο είναι στην ουσία ένας «φάκελος», ο οποίος δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της ΕΕΤ και στον οποίο περιέχονται μια σειρά κειμένων που μπορούν να αξιοποιηθούν για την υιοθέτηση του SEPA Credit Transfer Scheme του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (EPC) από την ελληνική τραπεζική κοινότητα.

Το περιεχόμενο του εγχειριδίου και τα σχετικά αυτού υποστηρικτικά κείμενα θα επικαιροποιούνται κάθε φορά που αυτό θα κρίνεται απαραίτητο, λόγω εξελίξεων που θα λαμβάνουν χώρα σε πανευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο.

Τα επικαιροποιημένα περιεχόμενα του εγχειριδίου, είναι τα εξής:

 1. Greek SCT SEPA Testing Framework (Version 0.4).
 2. The Criteria for Operational Readiness for the Banks.
 3. Declarations of Operational Readiness
 4. Communities - Self-Assessment and Readiness Declaration.
 5. Report to EPC on SEPA SCT Scheme implementation progress.
 6. Open letter to banks planning to adhere to the SEPA Credit Transfer and SEPA Direct Debit Schemes.
 7. Ερωτηματολόγιο προετοιμασίας της τράπεζας για την υιοθέτηση του SEPA Credit Transfer Scheme.
 8. DIAS CREDIT TRANSFER - Interbanking System for Credit Transfers: Test Scenarios & Test Cases for SEPA Credit Transfers, version 1.
 9. DIAS CREDIT TRANSFER - Interbanking System for Credit Transfers: Acceptance Test Plan, version 1.
 10. Disclosure of intent to be a SEPA-Scheme compliant CSM.
 11. Guide to the Adherence Process for the SEPA Credit Transfer Scheme.
 12. Addendum to the Open letter of 31 May 2007 to all SEPA banks planning to adhere to the SEPA Credit Transfer Scheme