Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών


Η πρόληψη και αντιμετώπιση της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών επιβάλει την ανάγκη ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η αποτελεσματικότητα, το μειωμένο κόστος χρήσης και η συνεχώς αυξανόμενη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και μετρητών πρέπει να συνδυάζεται με την ασφάλεια χρήσης αυτών. Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στην συγκεκριμένη θεματική, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε αμιγώς εθνικό επίπεδο.

 • Οδηγός Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την ασφάλεια στις πληρωμές μέσω διαδικτύου

  Τον Φεβρουάριο 2014, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε τον οδηγό αξιολόγησης με τίτλο: “Assessment Guide for the security on Internet Payments”, το οποίο επεξεργάστηκε το European Forum on the Security of Retail Payments (SecuRe Pay) και εγκρίθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2014 από το Διοικητικό Συμβούλιό της.

  Ο οδηγός αξιολόγησης περιλαμβάνει ερωτήσεις και απαντήσεις προσαρμογής των υπόχρεων προσώπων, μεταξύ των οποίων και πιστωτικά ιδρύματα, στις «Συστάσεις ασφάλειας των πληρωμών μέσω διαδικτύου» που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ τον Ιανουάριο του 2013, και οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή από τον Φεβρουάριο 2015

 • Ενημέρωση των τραπεζών σχετικά με τις εξελίξεις για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και συλλογή στατιστικών στοιχείων

  Η ΕΕΤ ενημερώνει συστηματικά τα μέλη της με το σύνολο του υλικού που έρχεται σε γνώση της από διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς και έχει σχέση με την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος στα μέσα και τα συστήματα πληρωμών. Επίσης, σε συνεργασία με τις τράπεζες μέλη της, συλλέγει, επεξεργάζεται και αποστέλλει:

 • Ειδικό διατραπεζικό μήνυμα για τις συναλλαγές μεταφοράς υπολοίπου δανείων

  Με σκοπό τη μείωση περιστατικών πιθανής απάτης στις συναλλαγές μεταφοράς υπολοίπου δανείων αναπτύχθηκε και άρχισε να λειτουργεί, από τον Απρίλιο 2011, το νέο ειδικού σκοπού διατραπεζικό μήνυμα.

  Με την αξιοποίηση του συγκεκριμένου διατραπεζικού μηνύματος μεταφοράς κεφαλαίων από τις τράπεζες επιδιώκεται η εξειδίκευση της πληρωμής (αποκλειστικά για αποπληρωμή δανείου) και η, εξ αυτού του λόγου, καλύτερη αντιμετώπιση περιστατικών πιθανής απάτης. 

 • Χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών

  Στις 13 Απριλίου 2011 δημοσιεύτηκε από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η Οδηγία αριθμ. 1/2011 «Χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών». Οι σχετικές για τα πιστωτικά ιδρύματα διατάξεις περιλαμβάνονται στο άρθρο 16 της Οδηγίας. Ειδικότερα: 

 • Διατραπεζικό εγχειρίδιο ενημέρωσης των υπαλλήλων των τραπεζών
  σχετικά με τις τυπολογίες απάτης μέσω παγίδευσης των ΑΤΜ

  Η Γενική Γραμματεία της ΕΕΤ επεξεργάστηκε και ολοκλήρωσε διατραπεζικό εγχειρίδιο με τίτλο «Απάτες σε βάρος των τραπεζών με τη μέθοδο παγίδευσης των ΑΤΜ» με στόχο να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση των υπαλλήλων των τραπεζών συμβάλλοντας στην ορθή αντιμετώπιση περιστατικών απάτης μέσω ΑΤΜ.