Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

 • Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (MAR)

  Στις 28 Ιανουαρίου 2016, η ESMA εξέδωσε κείμενο διαβούλευσης αναφορικά με σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (MAR). Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 11, η ESMA οφείλει να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για τα πρόσωπα που προβαίνουν σε βολιδοσκόπηση της αγοράς, όσον αφορά:

  α) τους παράγοντες τους οποίους τα εν λόγω πρόσωπα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όταν τους αποκαλύπτεται πληροφορία στο πλαίσιο μιας βολιδοσκόπησης της αγοράς, ώστε να κρίνουν κατά πόσο η εν λόγω πληροφορία συνιστά προνομιακή πληροφορία,
  β) τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν τα εν λόγω πρόσωπα, εάν τους έχει αποκαλυφθεί προνομιακή πληροφορία, για να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Κανονισμού, και
  γ) τα αρχεία που πρέπει να τηρούν τα εν λόγω πρόσωπα, για να καταδείξουν ότι έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Κανονισμού.
  Επιπροσθέτως, στην παρ. 4, του άρθρου 17 του Κανονισμού, προβλέπεται η παροχή δυνατότητας σε εκδότη ή σε συμμετέχοντα σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής, υπΆ ευθύνη του, να αναβάλει τη δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας, εφόσον:

  • η άμεση δημοσιοποίηση ενδέχεται να βλάψει τα νόμιμα συμφέροντά του,
  • η αναβολή της δημοσιοποίησης δεν ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό, και
  • ο εκδότης ή ο συμμετέχων σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής μπορεί να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα της εν λόγω πληροφορίας.

  Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11: «Μια βολιδοσκόπηση της αγοράς περιλαμβάνει τη διαβίβαση πληροφοριών, πριν από την ανακοίνωση μιας συναλλαγής, με σκοπό την εκτίμηση του ενδιαφέροντος δυνητικών επενδυτών για πιθανή συναλλαγή και των συνθηκών που σχετίζονται με αυτήν, όπως το ενδεχόμενο μέγεθος ή η τιμολόγησή της, σε έναν ή περισσότερους δυνητικούς επενδυτές από: α) εκδότη, β) δευτερογενώς προσφέροντα χρηματοπιστωτικό μέσο, σε ποσότητα ή αξία με την οποία η συναλλαγή καθίσταται διακριτή από τη συνήθη συναλλακτική δραστηριότητα και περιλαμβάνει μέθοδο πώλησης η οποία βασίζεται στην εκ των προτέρων εκτίμηση του ενδεχόμενου ενδιαφέροντος δυνητικών επενδυτών, γ) συμμετέχοντα σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής, ή δ) οιονδήποτε τρίτο ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος ή για λογαριασμό προσώπου που αναφέρεται στα στοιχεία α), β) ή γ)».

  Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 17, η ESMA οφείλει να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές με σκοπό την κατάρτιση ενός μη εξαντλητικού, ενδεικτικού καταλόγου των νόμιμων συμφερόντων εκδότη και καταστάσεων στις οποίες τυχόν αναβολή δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών είναι πιθανό να παραπλανήσει το κοινό.

  Η καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή σχολίων είναι η 31η Μαρτίου 2016.

  Το κείμενο των κατευθυντηρίων γραμμών είναι διαθέσιμο εδώ
   
   

   

 • Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης

  Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 προβλέπει, μεταξύ άλλων, την καθιέρωση:

  • ενός υποχρεωτικού πλαισίου γνωστοποιήσεων σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών (trade repositories) των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων, όπως είναι οι συμφωνίες επαναγοράς (repos) και η δανειοδοσία/δανειοληψία τίτλων και εμπορευμάτων (securities or commodities lending/ securities or commodities borrowing),
  • κανόνων για την ενίσχυση της προ-συναλλακτικής διαφάνειας όσον αφορά τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και άλλων χρηματοδοτικών συναλλαγών που είναι παρεμφερείς με τις ανωτέρω, στις οποίες προβαίνουν οι διαχειριστές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και οι διαχειριστές των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), και
  • κανόνων για την καθιέρωση κανόνων για την ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση ασφαλειών (re-use of collateral). 

  Η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Κανονισμού είναι η 12η Ιανουαρίου 2016, ωστόσο στο άρθρο 33 προβλέπονται οι ακόλουθες εξαιρέσεις από την ανωτέρω ημερομηνία εφαρμογής. Ειδικότερα:

  (α) Η υποχρέωση γνωστοποίησης σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών (άρθρο 4) εφαρμόζεται:

  • για τα πιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις επενδύσεων, δώδεκα (12) μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κατΆ εξουσιοδότησης πράξεως που θα εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού,
  • για τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων,  δεκαπέντε (15) μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κατΆ εξουσιοδότησης πράξεως που θα εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού,
  • για τις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, τους ΟΣΕΚΑ και, κατά περίπτωση, τις εταιρίες διαχείρισής τους, και τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, δεκαοκτώ (18) μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κατΆ εξουσιοδότησης πράξεως που θα εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού, και τέλος
  • για τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους, είκοσι έναν (21) μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κατΆ εξουσιοδότησης πράξεως που θα εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού.

  Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 4, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών οφείλει να υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2017. Σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία υιοθέτησης των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, η Επιτροπή πρέπει εντός τριών μηνών να υιοθετήσει ή να απορρίψει τα εν λόγω σχέδια.

  (β) Οι υποχρεώσεις διαφάνειας των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων έναντι των επενδυτών (άρθρα 13 και 14) εφαρμόζονται από τις 13 Ιανουαρίου 2017, όσον αφορά την υποχρέωση έκδοσης περιοδικών εκθέσεων, και από τις 13 Ιουλίου 2017 όσον αφορά την έκδοση προσυμβατικών εγγράφων.

  (γ) Οι υποχρεώσεις διαφάνειας για την επαναχρησιμοποίηση των χρηματοπιστωτικών μέσων που λαμβάνονται ως εξασφαλίσεις (άρθρο 15), εφαρμόζονται από τις 13 Ιουλίου 2016.

  Το κείμενο του Κανονισμού είναι διαθέσιμο εδώ

 • Πρόταση Κανονισμού σχετικά με την υποβολή αναφορών και τη διαφάνεια των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων - Έγκριση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

  Στις 29 Οκτωβρίου 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την υποβολή αναφορών και τη διαφάνεια των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (securities financing transactions). Είχε προηγηθεί, στις 17 Ιουνίου 2015, η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της πρότασης Κανονισμού. Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω πρόταση είχε υποβληθεί τον Ιανουάριο 2014 παράλληλα με την πρόταση Κανονισμού σχετικά με το εύρος των επενδυτικών δραστηριοτήτων που δύνανται να ασκούν τα πιστωτικά ιδρύματα.

  Στην πρόταση Κανονισμού προβλέπονται:

  • η καθιέρωση ενός υποχρεωτικού πλαισίου γνωστοποιήσεων σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών (trade repositories) των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων, όπως είναι οι συμφωνίες επαναγοράς (repos) και η δανειοδοσία/δανειοληψία τίτλων και εμπορευμάτων (securities or commodities lending/ securities or commodities borrowing),
  • η ενίσχυση της προ-συναλλακτικής διαφάνειας όσον αφορά τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και άλλων χρηματοδοτικών συναλλαγών που είναι παρεμφερείς με τις ανωτέρω, στις οποίες προβαίνουν οι διαχειριστές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και οι διαχειριστές των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), και
  • η καθιέρωση κανόνων για την ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά την επανενεχυρίαση ασφαλειών (re-use of collateral).

  Το κείμενο του Κανονισμού αναμένεται να υιοθετηθεί και τυπικά από το Συμβούλιο πριν από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Το κείμενο της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι διαθέσιμο εδώ