Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Κανονισμός Ευρωπαϊκής Επιτροπής 44/2008 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία
  [τροποποίηση του Κανονισμού του Συμβουλίου (EK) αριθμ. 1338/2001]

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον Σεπτέμβριο 2007 πρόταση για την τροποποίηση του Κανονισμού του Συμβουλίου (EK) αριθμ. 1338/2001 στον οποίο αναφέρονται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία. Η πρόταση αυτή έγινε επίσημα δεκτή και ψηφίστηκε από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2008.

 • Πλαίσιο επίβλεψης των συστημάτων και εργαλείων
  πληρωμών από το Ευρωσύστημα

  Εννέα χρόνια μετά τη δημοσίευση του κειμένου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) με τίτλο "Role of the Eurosystem in the field of payment systems oversight", στις 20 Φεβρουαρίου 2009, δημοσιεύτηκαν από την ΕΚΤ δυο κείμενα με τίτλο:

  1. Eurosystem oversight policy framework, και
  2. Eurosystem's "Harmonised oversight approach and oversight standards for payment instruments".

  Με το πρώτο κείμενο το Ευρωσύστημα επανεξετάζει τις υφιστάμενες μεθόδους επίβλεψης των συστημάτων πληρωμών, μεγάλης και μικρής αξίας, ενισχύει την διαφάνεια ως προς τις απαιτήσεις επίβλεψης που θα πρέπει να ικανοποιούν οι διαχειριστές των συστημάτων πληρωμών και διαμορφώνει την βάση αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων πληρωμών.

  Με το δεύτερο κείμενο το Ευρωσύστημα θέτει ένα ελάχιστο σύνολο πέντε (5) προτύπων γενικής επίβλεψης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ηλεκτρονικών εργαλείων πληρωμών, κυρίως αυτών που καλύπτει ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA).

  Τα κείμενα της ΕΚΤ και το συνοδευτικό αυτών Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: http://www.ecb.int/pub/pubbydate/2009/html/index.en.html 

 • Cards Standardisation Volume-Version 3.1

  Την Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2009, δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών το Cards Standardisation Volume, Version 3.1.

  http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_detail.cfm?documents_id=191

  Το εν λόγω κείμενο προέκυψε μετά και την ολοκλήρωση των δύο κύκλων διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς της αγορά οι οποίοι και ολοκληρώθηκαν στις 18 Αυγούστου και στις 31 Οκτωβρίου 2008 αντίστοιχα.

  Αν και το Cards Standardisation Volume, Version 3.1. δεν αποτελεί τελικό κείμενο, ωστόσο θα πρέπει να αξιολογηθεί ως ένα σημαντικό επίτευγμα στις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών για την τυποποίηση των αγορών και αναλήψεων μετρητών με κάρτες εντός του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA).

   

 • SEPA Core Direct Debit Scheme Rulebook v3.2.

  Στις 17 Δεκεμβρίου 2008 συνεδρίασε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών η οποία και ενέκρινε το SEPA Core Direct Debit Scheme Rulebook v3.2.

  Το SEPA Core Direct Debit Scheme Rulebook v3.2 αντικαθιστά το παλαιότερο version 3.1 και οι αλλαγές του, με σημαντικότερη αυτή που αφορά τις ηλεκτρονικές εξουσιοδοτήσεις (e-mandates), αποτυπώνονται στα Παραρτήματα ΙΙΙ και VII.

  Το SEPA Core Direct Debit Scheme Rulebook v3.2, αποτελεί την βάση υλοποίησης των SEPA άμεσων χρεώσεων μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών:

  http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_detail.cfm?documents_id=180

 • Έκτη έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τον<br>Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA)

  Στις 24 Νοεμβρίου 2008 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε την 6η έκθεση προόδου σχετικά με τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA).

  Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου της ΕΚΤ η έκθεση προόδου περιλαμβάνει έναν κατάλογο με «Δέκα ορόσημα για την υλοποίηση και την μετάπτωση στον SEPA».  Ειδικότερα: