Εκδόσεις / Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

  • 2010

Ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA) και η ελληνική νομοθεσία για τις πληρωμές

Ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA) και η ελληνική νομοθεσία για τις πληρωμές

Συγγραφέας: Βασίλης Παναγιωτίδης

Εκδότης: ΕΕΤ/ΕΤΙ

Χρονολογία Έκδοσης: 2010

Σελίδες: 114

ISBN: 978-960-6867-07-1

Σειρά: Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

Διάθεση: Τράπεζες:
Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21A, Αθήνα
Τηλ.: 210 3386472
email:publications@hba.gr

Ιδιώτες:
Βιβλιοπωλείο ΜΙΕΤ,
Αμερικής 13, Αθήνα
Τηλ.: 210 3614143
Τσιμισκή 11, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 288036

Ηλεκτρονική διάθεση: e-bibliomania.gr

Τιμή: 20€

Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ, γνωστός και ως SEPA (Single Euro Payments Area), είναι μια πρωτοβουλία ενοποίησης της ευρωπαϊκής αγοράς πληρωμών και προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών με στόχους:

  • την ενίσχυση του ευρώ,
  • την τόνωση του ανταγωνισμού στην αγορά πληρωμών, και
  • την προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας.

Με την ολοκλήρωση του SEPA θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση πληρωμών και εισπράξεων σε ευρώ μεταξύ όλων των λογαριασμών πληρωμών που θα τηρούνται σε τράπεζες εγκατεστημένες στις 32 ευρωπαϊκές χώρες του SEPA, με την ίδια ευκολία που πραγματοποιούνται σήμερα τέτοιες συναλλαγές εντός των εθνικών συνόρων. Τα κοινά τεχνικά πρότυπα, η ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας πίστωσης των δικαιούχων και η απλοποιημένη επεξεργασία των συναλλαγών πληρωμών θα μειώσουν το κόστος, θα ενισχύσουν την ηλεκτρονικοποίηση των πληρωμών και θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε νέες αγορές. Επιπλέον, οι πελάτες, καταναλωτές και επιχειρήσεις, θα επωφεληθούν από την ανάπτυξη πρωτοποριακών προϊόντων που θα προσφέρουν οι τράπεζες και οι λοιποί φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών.

Στόχος του εγχειριδίου Ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA) και η ελληνική νομοθεσία για τις πληρωμές είναι να παρουσιάσει, συνοπτικά μεν, αλλά με πλήρη τεκμηρίωση, όλες τις πρωτοβουλίες ενοποίησης της ευρωπαϊκής αγοράς πληρωμών, με έμφαση στην ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα στον νόμο 3862/2010 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Κοινοτική Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (γνωστή και ως PSD – Payment Services Directive).

Το εγχειρίδιο είναι γραμμένο σε μορφή εξαιρετικά φιλική προς τον αναγνώστη, καθώς έχει γραφτεί με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αποτελεί δε μέρος του εκπαιδευτικού υλικού του ομώνυμου σεμιναρίου εξ αποστάσεως που προσφέρει το ΕΤΙ. Λόγω της επικαιρότητας του θέματος και κατόπιν επανειλημμένων σχετικών αιτημάτων, προσφέρεται πλέον και ως αυτόνομο εγχειρίδιο, χρήσιμο για κάθε τραπεζικό υπάλληλο, αφού η πολυπλοκότητα και η ποικιλία των μέσων πληρωμών, το εύρος χρήσης τους από κάθε πελάτη της τράπεζας και ο κυρίαρχος ρόλος των τραπεζών στη διεξαγωγή πληρωμών και εισπράξεων επηρεάζουν άμεσα τη συναλλακτική καθημερινότητα και επιβάλλουν τη συστηματοποίηση των σχετικών γνώσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί:

  • η σύμφωνη με το κανονιστικό πλαίσιο εξυπηρέτηση της πελατείας,
  • η αποφυγή παραπόνων της πελατείας και προσφυγή της σε διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών,
  • η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών πληρωμών, και
  • η ενίσχυση της «ηλεκτρονικοποίησης» των πληρωμών με ταυτόχρονη μείωση της διακίνησης μετρητών και άλλων έντυπων μέσων πληρωμής (επιταγών, γραμματίων, συναλλαγματικών κ.λπ.).