Εκδόσεις / Εκδόσεις ΕΕΤ-ΔΕΕ

  • 2011

Ομοιόμορφοι Κανόνες του ΔΕΕ για τις Εγγυητικές Επιστολές σε Πρώτη Ζήτηση (ΟΚΕΕΠΖ)

Ομοιόμορφοι Κανόνες του ΔΕΕ για τις Εγγυητικές Επιστολές σε Πρώτη Ζήτηση (ΟΚΕΕΠΖ)

Εκδότης: Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο - ΕΕΤ

Χρονολογία Έκδοσης: 2011

Σελίδες: 140

ISBN: 978-960-6867-10-1

Διάθεση: Τράπεζες:
Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21A, Αθήνα
Τηλ.: 210 3386472
email:publications@hba.gr

Ιδιώτες:
Βιβλιοπωλείο ΜΙΕΤ,
Αμερικής 13, Αθήνα
Τηλ.: 210 3614143
Τσιμισκή 11, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 288036

Ηλεκτρονική διάθεση: e-bibliomania.gr

Τιμή: 22€ (έκπτωση 50% για τα μέλη της ΕΕΤ)

Οι νέοι Ομοιόμορφοι Κανόνες για τις Εγγυητικές Επιστολές σε Πρώτη Ζήτηση – Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG-758) ως διάδοχοι των κατά γενική παραδοχή επιτυχημένων URDG-458, στοχεύουν στη διατύπωση ενός σαφέστερου και πιο ολοκληρωμένου κανονιστικού πλαισίου, με ευρύτερο τομέα εφαρμογής και με έννοιες σαφείς, προσαρμοσμένου στις σύγχρονες πρακτικές, καλύπτοντας κατά το μέγιστο δυνατό και την αντιμετώπιση των αντεγγυητικών επιστολών σε πρώτη ζήτηση.

Πρόκειται για κανόνες που ισχύουν στις αυτόνομες εγγυήσεις, δηλαδή σε αυτές που έχουν αποδεσμευθεί από την κύρια (βασική) σχέση, της οποίας την εκτέλεση επιδιώκουν να εξασφαλίσουν, μετά από σχετική συμφωνία των μερών, αντίστοιχη εντολή έκδοσης και ρητή αναφορά ότι διέπονται από τους κανόνες αυτούς στο κείμενο της εγγυητικής επιστολής.

Σημαντική καινοτομία των URDG-758 αποτελεί η επεξεργασία και διατύπωση υποδείγματος εγγυητικής και αντεγγυητικής επιστολής, που παρατίθεται στο τέλος των κανόνων, καθώς και σειρά προαιρετικών ρητρών/όρων, οι οποίοι μπορούν, αναλόγως των πραγματικών περιστατικών, να συμπεριληφθούν στο κείμενο εγγυητικής επιστολής. Επιπλέον, δίδονται συχνά επεξηγήσεις για τη χρήση των όρων αυτών, οι οποίες, μαζί με την υποδειχθείσα διατύπωσή τους, θα βοηθήσουν πολλαπλώς στην πράξη, αλλά και στην ευρύτερη χρήση των κανόνων από τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα.

Τέλος, οι εν λόγω κανόνες έχουν αντιμετωπίσει με επιτυχία ποικίλα ζητήματα, που κατά καιρούς και από το 1992, που ίσχυσαν οι κανόνες 458, τέθηκαν στην τραπεζική επιτροπή του ΔΕΕ από τις εθνικές επιτροπές προς επεξεργασία και επίλυση, τόσο σε επίπεδο διατύπωσης όσο και ουσίας, όπως ενδεικτικά τα θέματα ανωτέρας βίας, η παράταση της προθεσμίας και η ευθύνη του αντεγγυητή.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική έννομη τάξη ειδικότερα, τα ελληνικά δικαστήρια, ελλείψει ειδικής ρύθμισης για τη σύμβαση της εγγυητικής επιστολής, νομολογούν, κατά την εκδίκαση σχετικών διαφορών, με βάση τη διάταξη του άρθρου 361 ΑΚ (αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων) και τις λοιπές διατάξεις του ΑΚ που ρυθμίζουν την εγγύηση (άρθρο 847 επομ. ΑΚ). Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση, χαρακτηριστικό της οποίας είναι το ανεπιφύλακτο της σχετικής δήλωσης της εγγυήτριας τράπεζας, η οποία έτσι αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού της εγγυητικής επιστολής χωρίς δικαίωμα ελέγχου για την ύπαρξη έγκυρης οφειλής και για τον λόγο κατάπτωσης της εγγύησης και χωρίς δυνατότητα προβολής ενστάσεων, οι κανόνες αυτοί καλύπτουν ένα κανονιστικό κενό και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο, αφού πηγάζουν από τη διεθνή τραπεζική και επιχειρηματική πρακτική.

Είναι, λοιπόν, προφανές ότι οι νέοι Ομοιόμορφοι Κανόνες του ΔΕΕ για τις Εγγυητικές Επιστολές σε Πρώτη Ζήτηση θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι τόσο για τις ελληνικές επιχειρήσεις όσο και για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς η επιλογή της υπαγωγής των εγγυήσεων, που διασφαλίζουν τις εμπορικές συναλλαγές, στους URDG-758 εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια δικαίου, αφού οι νέοι αυτοί κανόνες ρυθμίζουν τις σχέσεις αυτές ειδικά και διεξοδικά.