Εκδόσεις / Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

  • 2008

Επενδυτικές υπηρεσίες
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες

Επενδυτικές υπηρεσίες<br>Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες

Συγγραφέας: Κώστας Γαλιάτσος

Εκδότης: ΕΕΤ/ΕΤΙ

Χρονολογία Έκδοσης: 2008

Σελίδες: 176

ISBN: 978-960-89900-7-4

Σειρά: Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

Διάθεση: Τράπεζες:
Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21A, Αθήνα
Τηλ.: 210 3386472
email:publications@hba.gr

Ιδιώτες:
Βιβλιοπωλείο ΜΙΕΤ,
Αμερικής 13, Αθήνα
Τηλ.: 210 3614143
Τσιμισκή 11, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 288036

Ηλεκτρονική διάθεση: e-bibliomania.gr

Τιμή: 20€

«…Η προσφορά επενδυτικών υπηρεσιών από τις εμπορικές τράπεζες αποτέλεσε μια από τις πολύ σημαντικές πρόσφατες εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα...

Καταρχήν αυξήθηκε η συνολική διάθεση επενδυτικών προϊόντων, δεδομένου ότι οι τράπεζες παραδοσιακά προσεγγίζουν ένα κοινό πολύ ευρύτερο από το κοινό που προσεγγίζουν οι χρηματιστηριακές και επενδυτικές εταιρείες. Δεύτερον, διευρύνθηκε το εύρος των προσφερόμενων επενδυτικών προϊόντων. Οι τράπεζες εκτός από την προσφορά των κλασικών επενδυτικών προϊόντων, δημιούργησαν νέες επενδυτικές επιλογές, συνδυάζοντας τα προϊόντα που ήδη προσφέρονταν, με τα δικά τους. Με τον τρόπο αυτό δόθηκε η δυνατότητα τόσο στους αποταμιευτές/επενδυτές όσο και στους δανειολήπτες να προσεγγίσουν προϊόντα με διαφορετικά χαρακτηριστικά κινδύνου/απόδοσης από αυτά που ήταν μέχρι τώρα διαθέσιμα. Οι προηγούμενες εξελίξεις είχαν ως τελική συνέπεια τη δημιουργία ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος πιο ευέλικτου και πιο προσαρμοσμένου στους στόχους της αποστολής του.

Από την άλλη πλευρά η συγχώνευση της εμπορικής με την επενδυτική τραπεζική δημιούργησε νέες προκλήσεις που θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι η προστασία του καταναλωτή ώστε να αντιμετωπίζει τους κινδύνους που απορρέουν από τα νέα προϊόντα και η εκπαίδευση των τραπεζικών στελεχών ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν σε βάθος τις απαιτήσεις της νέας εργασίας τους. Οι δύο αυτές προκλήσεις ουσιαστικά δεν είναι διαφορετικές, αλλά αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Πιο ενημερωμένος καταναλωτής σημαίνει μεγαλύτερη δυνατότητα κατανόησης των αναγκών του, ενώ από την άλλη καλά εκπαιδευμένα τραπεζικά στελέχη σημαίνει ποιοτικότερη και αρτιότερη παροχή εξυπηρέτησης.

Είναι φανερό ότι ο ρόλος της εκπαίδευσης στην επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι πολύ μεγάλος. Το ΕΤΙ και η ΕΕΤ έχοντας πολύ έγκαιρα κατανοήσει τις νέες ανάγκες που δημιουργούνται, έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα κάλυπταν το συνολικό φάσμα της επενδυτικής τραπεζικής. Έχοντας ήδη προσφέρει ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο που παρουσιάζει το θεσμικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και ένα εγχειρίδιο βασικών τραπεζικών γνώσεων που συνδυάζεται με το πρώτο πιστοποιητικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας Ελλάδος για τη λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες, προχωρούν στα επόμενα επίπεδα γνώσεων επενδυτικής τραπεζικής. Η φιλοδοξία είναι, στο τέλος της προσπάθειας να έχει δημιουργηθεί μια βασική βιβλιοθήκη που θα καλύπτει όλη την πυραμίδα γνώσεων επενδυτικής τραπεζικής, από τις απλούστερες, στις πιο εξειδικευμένες.

Με αυτήν την έννοια το εγχειρίδιο που εκδίδεται τώρα, ανέρχεται σε ένα επόμενο επίπεδο εξειδίκευσης γνώσεων, από τις βασικές γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής, σε αυτό της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα της παροχής επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες. Το εγχειρίδιο έχει ως στόχο την παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στους επενδυτικούς συμβούλους των τραπεζών και των εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα καθήκοντά τους.

Το πρώτο μέρος του βιβλίου αποτελείται από τρία κεφάλαια, τα οποία δίνουν τις βασικές γνώσεις που θα πρέπει να κατέχει ένας επενδυτικός σύμβουλος, για να κατανοεί το ευρύτερο επενδυτικό περιβάλλον και τις διαμορφωνόμενες προοπτικές. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι δείκτες που ερμηνεύουν και προβλέπουν την εξέλιξη της οικονομικής συγκυρίας, οι βασικές έννοιες και εργαλεία της οικονομικής πολιτικής και ειδικότερα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Τέλος δίνεται η διεθνής διάσταση των επενδυτικών επιλογών, με την εξέταση ειδικότερα της αγοράς συναλλάγματος. Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται δύο ειδικά θέματα: Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις, καθώς και θέματα φορολογίας. Το πρώτο θέμα αφορά σε πολύ μεγάλο βαθμό την επενδυτική τραπεζική και γενικά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, αφού οι εξαγορές και συγχωνεύσεις πραγματοποιούνται με τη συμβολή τους, ενώ το δεύτερο είναι πολύ μεγάλης σημασίας για τον υπολογισμό της συνολικής, πραγματικής απόδοσης μιας επένδυσης. Τέλος το δεύτερο μέρος συμπληρώνεται με ένα κεντρικό θέμα στη θεωρία και πρακτική των επενδύσεων, αυτό της αποτελεσματικότητας των αγορών.

Στο τρίτο μέρος εξετάζονται όλες οι βασικές επενδυτικές επιλογές. Συγκεκριμένα εξετάζονται οι χρεωστικοί τίτλοι στις διάφορες μορφές τους, καθώς και οι μετοχές. Τα βασικά θέματα που αναπτύσσονται εδώ είναι από τη μία πλευρά η τιμολόγηση και η μέτρηση της απόδοσης και από την άλλη η μέτρηση του κινδύνου των συγκεκριμένων επενδυτικών προϊόντων. Επίσης στο μέρος αυτό εξετάζονται οι συλλογικές μορφές επενδύσεων, όπως είναι οι επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια και εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, που επενδύουν σε κινητές αξίες ή σε ακίνητη περιουσία. Στο τέταρτο μέρος παρουσιάζονται δύο πολύ σύγχρονα θέματα επενδυτικής τραπεζικής και συγκεκριμένα η τιτλοποίηση των τραπεζικών προϊόντων και η δόμηση σύνθετων προϊόντων. Τα δύο αυτά θέματα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί δείχνουν ποιο είναι το νέο χρηματοπιστωτικό σύστημα που διαμορφώνεται, και τις ευκαιρίες και προκλήσεις που δημιουργεί.»

Από τον πρόλογο του κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου,
Επίκ. Καθηγητή Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
Γενικού Γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

βλ. Β΄έκδοση πλήρως αναθεωρημένη 2010