Εκδόσεις / Εκδόσεις ΕΕΤ-ΔΕΕ

  • 2007

ΟΣΠ 600
Ομοιόμορφες συνήθειες και πρακτική
για τις ενέγγυες πιστώσεις - Αναθεώρηση 2007

ΟΣΠ 600 <br>Ομοιόμορφες συνήθειες και πρακτική <br>για τις ενέγγυες πιστώσεις - Αναθεώρηση 2007

Εκδότης: Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο - ΕΕΤ

Χρονολογία Έκδοσης: 2007

Σελίδες: 150

ISBN: 978-960-89900-0-5

Διάθεση: Τράπεζες:
Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21A, Αθήνα
Τηλ.: 210 3386472
email:publications@hba.gr

Ιδιώτες:
Βιβλιοπωλείο ΜΙΕΤ,
Αμερικής 13, Αθήνα
Τηλ.: 210 3614143
Τσιμισκή 11, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 288036

Ηλεκτρονική διάθεση: e-bibliomania.gr

Τιμή: 24€ (έκπτωση 50% για τα μέλη της ΕΕΤ)

Δίγλωσση αναθεωρημένη έκδοση των κανόνων του ΔΕΕ για τις ενέγγυες πιστώσεις.

Σκοπός της αναθεώρησης αυτής είναι η προσαρμογή των κανόνων στις νέες διαδικασίες και πρακτικές που εφαρμόζονται σήμερα κατά την εκτέλεση των συμφωνιών καταβολής του τιμήματος πώλησης μέσω της τραπεζικής υπηρεσίας της Ενέγγυας Πίστωσης, με την υιοθέτηση συγκεκριμένων κανόνων επί ζητημάτων που κατά καιρούς είχαν τεθεί στο ΔΕΕ υπό τη μορφή ερωτημάτων προς γνωμοδότηση ή στο πλαίσιο διαιτησιών.

Οι βασικές τροποποιήσεις που επήλθαν σε σχέση µε τους προϊσχύσαντες κανόνες (UCP 500) αφορούν τόσο τη διατύπωση και τη μορφή παρουσίασης των κανόνων, όσο και την ουσία τους, όπως π.χ.:

  • η σύντμηση των νέων κανόνων σε 39 άρθρα αντί 49,
  • η ένταξη στους κανόνες διατάξεων που αποτελούσαν αντικείμενο των ISBP (International Standard Banking Practice for the examination of documents under Documentary Credits, έκδοση που επίσης αναθεωρήθηκε για να ευθυγραμμιστεί με τους UCP 600), όπως π.χ. αυτές που αναφέρονται στις διευθύνσεις του εντολέα και του δικαιούχου,
  • η διευρυμένη περιγραφή του "πρωτότυπου εγγράφου", ώστε να περιλαμβάνει και τους νέους τρόπους υπογραφής εγγράφων,
  • η αναδιατύπωση του λεκτικού των άρθρων που αναφέρονται στα έγγραφα μεταφοράς, ώστε να απαλειφθούν οι παρατηρηθείσες συγχύσεις κ.ά.

Η παρούσα αναθεώρηση αντανακλά τη σταθερή επιδίωξη του ΔΕΕ να θεσμοθετεί σύγχρονους κανόνες που ενσωματώνουν τις ταχείες εξελίξεις στο διεθνές εμπόριο. Άλλωστε, οι ομοιόμορφοι κανόνες του ΔΕΕ είναι αυτοί που κατέστησαν την ενέγγυα πίστωση, όποτε επιλέγεται από τα μέρη, ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία στην εξ αποστάσεως εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων συναλλαγών με διεθνή χαρακτήρα.