Εκδόσεις / Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

  • 2006

Το δίκαιο της κεφαλαιακής επάρκειας
των πιστωτικών ιδρυμάτων (Τόμος Β')

Το δίκαιο της κεφαλαιακής επάρκειας <br>των πιστωτικών ιδρυμάτων  (Τόμος Β')

Συγγραφέας: Χρήστος Βλ. Γκόρτσος

Εκδότης: Ελληνική Ένωση Τραπεζών,
Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο

Χρονολογία Έκδοσης: 2006

Σελίδες: 101

ISBN: 960-89188-1-2

Σειρά: Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

Διάθεση: Τράπεζες:
Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21A, Αθήνα
Τηλ.: 210 3386472
email:publications@hba.gr

Ιδιώτες:
Βιβλιοπωλείο ΜΙΕΤ,
Αμερικής 13, Αθήνα
Τηλ.: 210 3614143
Τσιμισκή 11, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 288036

Ηλεκτρονική διάθεση: e-bibliomania.gr

Τιμή: 27€

Με την έκδοση αυτή η Ελληνική Ένωση Τραπεζών εγκαινιάζει νέα σειρά βιβλίων, με τίτλο «Εκπαιδευτικά εγχειρίδια». Στόχος της σειράς είναι η ποιοτική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρει το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, μέσω της υποστήριξης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του με πρωτότυπα εγχειρίδια, τα οποία πραγματεύονται επίκαιρα θέματα με τρόπο συστηματικό, αναλυτικό και εύληπτο, που ενισχύει τη μαθησιακή ικανότητα των ενήλικων εκπαιδευομένων.

Το πλαίσιο που ρυθμίζει τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων αποτελεί ένα από τα πολυσυζητημένα θέματα του κλάδου. Τα τελευταία χρόνια οι σχετικές εξελίξεις υπήρξαν πολύ σημαντικές, τόσο σε διεθνές και κοινοτικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ύστερα από μακροχρόνιες διαβουλεύσεις εκδόθηκε το νέο Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (Basel II), ενώ επίκειται η δημοσίευση της κοινοτικής Οδηγίας, με την οποία το Σύμφωνο θα μεταφερθεί στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό δίκαιο. Η Οδηγία αυτή θα ενσωματωθεί κατόπιν στο ελληνικό δίκαιο, με αποτέλεσμα τη μερική τροποποίηση και συμπλήρωση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια.

Το δίκαιο της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων (τόμος β') αναφέρεται στις διατάξεις του ελληνικού ρυθμιστικού πλαισίου για τη διαχείριση των κινδύνων αγοράς και στον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με την τυποποιημένη μέθοδο και τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, στην ύλη του εγχειριδίου περιλαμβάνονται τα εξής:

Κεφάλαιο 1: Υπολογισμός σύμφωνα με την τυποποιημένη μέθοδο

  • Κίνδυνος θέσης
  • Κίνδυνος τιμών συναλλάγματος
  • Κίνδυνος από θέσεις σε εμπορεύματα
  • Κίνδυνος διακανονισμού
  • Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου
  • Κίνδυνος από την υπέρβαση μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών

Κεφάλαιο 2: Υπολογισμός με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων

Το εγχειρίδιο προβλέπεται να είναι τρίτομο. Η επιλογή να εκδοθεί πρώτα ο β' τόμος, με τίτλο Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι των κινδύνων αγοράς, οφείλεται στο γεγονός ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις εκτιμάται ότι θα παραμείνουν αμετάβλητες κατά το μεγαλύτερο μέρος τους. Αντίθετα, τα λοιπά τμήματα του ελληνικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων θα υποστούν εκτεταμένη αναθεώρηση μετά την ενσωμάτωση της κοινοτικής Οδηγίας που θα μεταφέρει στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό δίκαιο το νέο Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας. Κατά συνέπεια, η έκδοση των αντίστοιχων τόμων θα δρομολογηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, παράλληλα με την πραγματοποίηση σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος του ΕΤΙ.