Εκδόσεις / Χρηματοοικονομικά Θέματα

  • 1990

Αγορές χρήματος και κεφαλαίου

Αγορές χρήματος και κεφαλαίου

Συγγραφέας: Σ. Θωμαδάκης - M. Ξανθάκης

Εκδότης: EET - Aντ. N. Σάκκουλας

Χρονολογία Έκδοσης: 1990

Σελίδες: 301

Σειρά: Εγχειρίδια

Διάθεση: Eκδόσεις Aντ. N. Σάκκουλα,
Σόλωνος 69, Tηλ. 210 3618.198

Κατά τη διάρκεια της εικοσαετίας 1970-90 σημειώθηκαν ριζικές αλλαγές στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές πολλαπλασιάστηκαν με ρυθμούς πολύ ταχύτερους από εκείνους των συναλλαγών σε αγαθά.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας επέτρεψε τη διάχυση της πληροφόρησης σε πολύ μεγαλύτερη έκταση και βάθος, καθώς και την ανάπτυξη νέων εργαλείων συναλλαγών. Το χρηματοοικονομικό σύστημα οδηγήθηκε σε ριζοσπαστική αναδόμηση με επαναπροσδιορισμό των δραστηριοτήτων των τραπεζών και τη δημιουργία νέων φορέων χρηματοοικονομικής δραστηριότητας. Η αυτονομία των εθνικών αγορών και της νομισματικής πολιτικής παραχώρησε τη θέση της σε ένα αλληλεξαρτημένο διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα με πολύ μεγαλύτερη κινητικότητα και ελευθερία δράσης.

Στο βιβλίο επιχειρείται περιγραφή και ανάλυση των βασικών φορέων και εργαλείων στις εθνικές και διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Εξετάζεται ο τρόπος λειτουργίας των αγορών και οι μέθοδοι αποτίμησης των βασικών μορφών αξιογράφων που χρησιμοποιούνται ήδη στις προηγμένες αγορές. Εξετάζονται τα χαρακτηριστικά αποτελεσματικότητας των αγορών και τα συμπεράσματα των εμπειρικών ελέγχων που έχουν επιχειρηθεί για την επαλήθευση των θεωρητικών υποθέσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα προθεσμιακά συμβόλαια (futures) και τα δικαιώματα (options).