Εκδόσεις / Χρηματοοικονομικά Θέματα

  • 2000

Mια ποσοτική προσέγγιση των μεταβολών της συναλλαγματικής ισοτιμίας
της δραχμής

Mια ποσοτική προσέγγιση των μεταβολών της συναλλαγματικής ισοτιμίας <br>της δραχμής

Υπότιτλος: H εμπειρία της πολιτικής "της σκληρής δραχμής"

Συγγραφέας: Δ. Xιόνης - Π. Σιδηροκαστρίτης

Εκδότης: EET - Aντ. N. Σάκκουλας

Χρονολογία Έκδοσης: 2000

Σελίδες: 124

ISBN: 960-15-0211-4

Διάθεση: Eκδόσεις Aντ. N. Σάκκουλα,
Σόλωνος 69, Tηλ. 210 3618198

Στην παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια να περιληφθούν οι σημαντικότερες από τις νέες εξελίξεις και τεχνικές, οι οποίες επικεντρώνονται στην εξέταση των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών, χρησιμοποιώντας στοιχεία από τη μακροοικονομική και χρηματοοικονομική ανάλυση. Το βασικό θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο υιοθετείται από τους συγγραφείς σχετίζεται με τη νομισματική προσέγγιση, όπως προτάθηκε από τον Mussa (1982). Tα παραπάνω συνδυάζονται με εμπειρικές κανονικότητες, οι οποίες έχουν παρατηρηθεί σε νομίσματα που υπάγονται στο καθεστώς της "ελεύθερης" διακύμανσης κατά τη διάρκεια των κυμαινόμενων ισοτιμιών. Για την καλύτερη κατανόηση της ελληνικής πραγματικότητας σε συγκεκριμένα σημεία αναφέρονται στοιχεία από το νομικό πλαίσιο που διέπει την αγορά συναλλάγματος.

Η μελέτη καλύπτει το χρονικό διάστημα 1987-1998, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται σε βραχύτερα χρονικά διαστήματα. Η προαναφερόμενη χρονική περίοδος χαρακτηρίστηκε από την ελεγχόμενη διακύμανση της δραχμής, η οποία ονομάστηκε "πολιτική της σκληρής δραχμής". Η συναλλαγματική πολιτική βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος την εξεταζόμενη περίοδο, χρησιμοποιούμενη ως κύριο μέσον αντιπληθωριστικής πολιτικής και αποδυνάμωσης των πληθωριστικών προσδοκιών.
Θα ήταν περιττό ίσως να τονιστεί ότι οι συγγραφείς διατηρούν ακέραιη την ευθύνη για τυχόν παραλείψεις ή σφάλματα στην ερμηνεία των ποσοτικών δεδομένων και τη συναγωγή συμπερασμάτων.