Επικαιρότητα

Απόφαση (ΕΕ) 2018/1148 της ΕΚΤ σχετικά με την καταλληλόλητα των εμπορεύσιμων χρεογράφων έκδοσης ή πλήρους εγγύησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Στις 17 Αυγούστου 2018, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Απόφαση (ΕΕ) 2018/1148 της ΕΚΤ «σχετικά με την καταλληλόλητα των εμπορεύσιμων χρεογράφων έκδοσης ή πλήρους εγγύησης της Ελληνικής Δημοκρατίας» (ΕΚΤ/2018/21).

Σύμφωνα με αυτήν την Απόφαση, από τις 21 Αυγούστου 2018 η Ελληνική Δημοκρατία παύει να θεωρείται κράτος μέλος της ευρωζώνης που τελεί υπό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Ως εκ τούτου, στα εμπορεύσιμα χρεόγραφα έκδοσης ή πλήρους εγγύησης της Ελληνικής Δημοκρατίας θα εφαρμόζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις του Ευρωσυστήματος όσον αφορά τα όρια πιστοληπτικής διαβάθμισης, όπως καθορίζονται στην Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2015/510 της ΕΚΤ «σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος» (ΕΚΤ/2014/60), και ιδίως στο άρθρο 59 και στον Τίτλο II του τέταρτου μέρους της.

Περαιτέρω, τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που θα εκδίδει ή θα εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία θα παύσουν να υπόκεινται στην εφαρμογή των συγκεκριμένων περικοπών αποτίμησης που προβλέπονται στο Παράρτημα I της Κατευθυντήριας Γραμμής 2014/528/ΕΕ της ΕΚΤ «σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών» (ΕΚΤ/2014/31).

Απόφαση (ΕΕ) 2018/1148