Επικαιρότητα

Τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (‘RTS’) της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) σχετικά με το πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους προέλευσης και του κράτους μέλους υποδοχής στο πλαίσιο της PSD2

Στις 31 Ιουλίου 2018, η EBA δημοσίευσε το τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (‘RTS’), δυνάμει του άρθρου 29(6) της PSD2, μέσω του οποίου προσδιορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους προέλευσης και του κράτους μέλους υποδοχής σχετικά με την εποπτεία των ιδρυμάτων πληρωμών και των ιδρυμάτων έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος που λειτουργούν σε διασυνοριακή βάση.

Ειδικότερα, το εν λόγω σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων καθορίζει τον τρόπο, τα μέσα και τις λεπτομέρειες της ανωτέρω συνεργασίας, ιδίως σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής και τη διαχείριση των ανταλλασσόμενων πληροφοριών με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της συνεπούς και αποτελεσματικής εποπτείας των ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος κατά την παροχή υπηρεσιών πληρωμών σε διασυνοριακό επίπεδο.

Καθορίζει, επίσης, τα μέσα και τις λεπτομέρειες των υποβαλλόμενων εκθέσεων που ζητούν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής από τα ιδρύματα πληρωμών και τα ιδρύματα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες πληρωμών που ασκούν στο έδαφός τους, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας υποβολής των εν λόγω εκθέσεων.

Το σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων θα υποβληθεί προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, υπό την επιφύλαξη διατύπωσης αλλαγών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή αντιρρήσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή/και το Συμβούλιο Υπουργών, θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

EBA Final Draft RTS