Επικαιρότητα

Απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

Στις 25 Ιουνίου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2409) η υπ’ αριθμ. 29/15.6.2018 Απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (ΕΕΤΣ) με θέμα: «Καθορισμός διμηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84), όπως ισχύει».

ΦΕΚ Β’ 2409/25.6.2018