Επικαιρότητα

Συγκεντρωτικός πίνακας της ΑΑΔΕ με τις δηλωτέες δικαιοδοσίες αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών κατά το έτος 2018

Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, προς διευκόλυνση των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα, συγκεντρωτικός πίνακας με τις δηλωτέες δικαιοδοσίες κατά το έτος 2018 στο πλαίσιο της FATCA και του CRS.

Δηλωτέες Δικαιοδοσίες 2018