Επικαιρότητα

Τροποποίηση της προκήρυξης «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» του ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

Με την υπ’ αριθμ. 8495 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης επέρχονται τροποποιήσεις ως προς το περιεχόμενο και τη διαδικασία αξιολόγησης των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων, καθώς και τη διαδικασία εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων της προκήρυξης «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» του ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

ΦΕΚ Β’ 409/12.2.2018