Επικαιρότητα

Τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με τον υφιστάμενο αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 – Κατανομή ποσών ενίσχυσης

Κατανέμονται, με την υπ’ αριθμ. 8938/2018 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή του, στους αρμόδιους δημόσιους φορείς, τα ποσά ενίσχυσης (υπό τη μορφή φορολογικής απαλλαγής, επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης) των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί το έτος 2016 στα ακόλουθα καθεστώτα του ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου 4399/2016:

  • Γενική Επιχειρηματικότητα,
  • Νέες ανεξάρτητες ΜμΕ,
  • Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού, και
  • Επενδύσεις μείζονος μεγέθους.

ΦΕΚ Β’ 233/31.1.2018