Επικαιρότητα

Απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

Στις 25 Ιανουαρίου 2018 δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 147) η υπ’ αριθμ. 27 Απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών με τίτλο: «Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18-07-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄184), όπως ισχύει».

ΦΕΚ Β’ 147/25.1.2018