Επικαιρότητα

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για το καθεστώς μετάβασης από την PSD 1 στην PSD 2

Στις 19 Δεκεμβρίου 2017, η EBA δημοσίευσε Γνώμη σχετικά με το καθεστώς μετάβασης από την PSD 1 στην PSD 2. Η εν λόγω Γνώμη, η οποία απευθύνεται στις αρμόδιες εθνικές αρχές, περιλαμβάνει γενικά και ειδικά σχόλια, μεταξύ άλλων, για τις ακόλουθες θεματικές:

  • τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου εφαρμογής της PSD 2 (ήτοι από 13 Ιανουαρίου 2018 έως το φθινόπωρο του 2019, όταν και τα RTS για την ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη και τα κοινά και ασφαλή πρότυπα επικοινωνίας τίθενται σε εφαρμογή).
  • την εφαρμογή των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών της EBA για την ασφάλεια των πληρωμών που διενεργούνται μέσω του διαδικτύου κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας μεταβατικής περιόδου.
  • την υποστήριξη που θα παρέχει η EBA στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και τις αρμόδιες αρχές μετά την ενσωμάτωση της PSD 2 στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών της ΕΕ.

Γνώμη της EBA