Επικαιρότητα

Δημοσίευση ΠΟΛ 1184/2017 στο πλαίσιο των ν. 4170/2013 και 4490/2017

Στις 5 Δεκεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΠΟΛ 1184/2017 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με τις διατάξεις της οποίας καθορίζεται η διαδικασία εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των εκθέσεων ανά χώρα (“CbC Reporting”), σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4170/2013 (‘DAC 1’) και 4490/2017 («Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, διατάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις»).

ΦΕΚ Β’ 4225/1.12.2017