Επικαιρότητα

Δημοσίευση Νόμου 4493/2017 για την κύρωση της FATCA

Στις 31 Οκτωβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 164) ο ν. 4493/2017, με τον οποίο κυρώνεται το Μνημόνιο Συνεννόησης, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των ΗΠΑ για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του Νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (‘FATCA’), καθώς και η Συμφωνία Αρμοδίων Αρχών και οι σχετικές διατάξεις εφαρμογής.

Νόμος 4493/2017