Επικαιρότητα

Σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την εξειδίκευση του άρθρου 29(6) της PSD 2

Στις 27 Οκτωβρίου 2017, η EBA έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (“draft regulatory technical standards”), τα οποία προσδιορίζουν το πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους προέλευσης και κράτους μέλους υποδοχής σχετικά με την εποπτεία των ιδρυμάτων πληρωμών και των ιδρυμάτων έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος που λειτουργούν σε διασυνοριακή βάση.

Ειδικότερα, τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων καθορίζουν τον τρόπο, τα μέσα και τις λεπτομέρειες της ανωτέρω συνεργασίας, ιδίως σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής και τη διαχείριση των ανταλλασσόμενων πληροφοριών με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της συνεπούς και αποτελεσματικής εποπτείας των ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος κατά την παροχή υπηρεσιών πληρωμών σε διασυνοριακό επίπεδο.

Καθορίζουν, επίσης, τα μέσα και τις λεπτομέρειες των υποβαλλόμενων εκθέσεων που ζητούν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής από τα ιδρύματα πληρωμών και τα ιδρύματα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες πληρωμών που ασκούν στο έδαφός τους, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας υποβολής των εν λόγω εκθέσεων.

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018. Αφού αξιολογήσει τα σχόλια που θα λάβει κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου διαβούλευσης, η EBA αφενός θα οριστικοποιήσει το περιεχόμενο των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, και αφετέρου θα τα υποβάλει προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κείμενο διαβούλευσης