Επικαιρότητα

Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Εξοικονομώ ΙΙ» ύψους 68 εκατ. ευρώ

Τροποποιείται η ΚΥΑ για τη σύσταση του ως άνω Ταμείου με την υπ’ αριθμ. 4127/938 Α1 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας-Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος-Ενέργειας.

ΦΕΚ Β’ 3054/5.9.2017