Επικαιρότητα

Κανονιστικές Αποφάσεις στο πλαίσιο του ν. 4428/2016 για την εφαρμογή της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2017, δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι ακόλουθες κανονιστικές αποφάσεις:

  • η ΠΟΛ 1133/2017 του Διοικητή της ΑΑΔΕ με τίτλο: «Κατάλογος οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί για τα έτη 2016 και 2017, και ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας δυνάμει των εξουσιοδοτήσεων του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β’ δεύτερο εδάφιο και παρ. 7 περίπτ. γ’ του ν. 4170/2013 (Α’ 163) και του άρθρου πέμπτου παρ. 4 πρώτο και δεύτερο εδάφιο και παρ. 5 του ν. 4428/2016 (Α’ 190)», και
  • η ΠΟΛ 1135/2017 του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομικών με τίτλο: «Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 (Α’ 190)».

ΦΕΚ Β’ 3035/4.9.2017

ΦΕΚ Β’ 3053/5.9.2017