Επικαιρότητα

Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για τις επιπτώσεις από τη λειτουργία των fintech εταιρειών στις τράπεζες και τις εποπτικές αρχές

Στις 31 Αυγούστου 2017, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση κείμενο ορθών πρακτικών (sound practices), στο οποίο γίνεται αξιολόγηση των επιπτώσεων για τα εθνικά τραπεζικά συστήματα και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές από τις τεχνολογικές εξελίξεις στο πεδίο των fintech εταιρειών και της εν γένει δραστηριοποίησης των τελευταίων στα εθνικά χρηματοπιστωτικά συστήματα.

Ειδικότερα, στο εν λόγω κείμενο η Επιτροπή της Βασιλείας έχει εντοπίσει δέκα (10) βασικά ζητήματα και έχει διατυπώσει σχετικές συστάσεις προς εξέταση από τις τράπεζες και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου 2017.

Κείμενο διαβούλευσης