Επικαιρότητα

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τις καινοτόμες χρήσεις των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Στις 29 Ιουνίου 2017, η EBA δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση στην οποία προέβη για τις καινοτόμες χρήσεις των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Στην εν λόγω έκθεση αποτυπώνονται, τόσο οι κίνδυνοι όσο και τα πιθανά οφέλη που απορρέουν από αυτές τις καινοτόμες χρήσεις και προσδιορίζονται μια σειρά από κανονιστικές απαιτήσεις δυνάμει του ευρωπαϊκού δικαίου, οι οποίες αμβλύνουν τους κινδύνους που εντόπισε η EBA.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, επί του παρόντος, δεν απαιτείται η λήψη επιπρόσθετων ρυθμιστικών μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση η EBA θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις σχετικές εξελίξεις.

EBA Report