Επικαιρότητα

Δημοσίευση καθοδηγητικών εγγράφων από την EFRAG για την εφαρμογή των ESRS

Σας ενημερώνουμε ότι η EFRAG δημοσίευσε τα τελικά κείμενα των τριών καθοδηγητικών εγγράφων (“Implementation Guidance”- “IG”) για την εφαρμογή των ESRS από τις υποκείμενες σε αυτά επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα εκδόθηκαν τα εξής:

  • Materiality Assessment Implementation Guidance (IG 1): παρέχει κατευθύνσεις και επεξηγηματικές οδηγίες για την διαδικασία αξιολόγησης της σημαντικότητας για τις επιχειρήσεις και αναπτύσσει την έννοια του αντικτύπου και της χρηματοοικονομικής σημαντικότητας (αντίκτυπος των παραγόντων ESG στο εσωτερικό της οντότητας) με διάφορα παραδείγματα, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου αλληλεπίδρασης αυτών των δύο εννοιών. Περιέχει επίσης συχνές ερωτοαπαντήσεις για την παροχή πρακτικών οδηγιών εφαρμογής σχετικά με τη γνωστοποίηση σημαντικών επιπτώσεων, κινδύνων και ευκαιριών. 
  • Value Chain Implementation Guidance (IG 2): αναλύει την έννοια της αλυσίδας αξίας σε διάφορες πτυχές του πλαισίου των ESRS όπως στην  αξιολόγηση της σημαντικότητας, τις πολιτικές και τις δράσεις, τις μετρήσεις και τους στόχους. Διακρίνει το εύρος υποβολής εκθέσεων σε έναν όμιλο για, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας του λειτουργικού ελέγχου στα περιβαλλοντικά πρότυπα. Περιλαμβάνει επίσης συχνές ερωτοαπαντήσεις και έναν «χάρτη αλυσίδας αξίας» που συνοψίζει τις επιπτώσεις στην αλυσίδα αξίας ανά απαίτηση γνωστοποίησης σε όλα τα ESRS.
  • ESRS Datapoints (IG 3): μετατρέπει την πλήρη λίστα των λεπτομερών απαιτήσεων των ESRS Set 1 για κάθε μία απαίτηση γνωστοποίησης σε μορφή Excel. Ο φάκελος περιέχει πρόσθετες πληροφορίες, όπως τα είδη των απαιτήσεων (π.χ. ποσοτικές ή ποιοτικές) ή αν αυτές υπόκεινται σε μεταβατικές διατάξεις. Ο κατάλογος αυτός μπορεί να αποτελέσει τη βάση για ανάλυση τυχόν η data gaps ή ασκήσεις συλλογής δεδομένων.

 

Το Δελτίο Τύπου της EFRAG