Επικαιρότητα

Διαβούλευση του Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (‘ECB’) έως 15/7/2024 για την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε φορείς παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (“cloud outsourcing”)

Την 3η Ιουνίου 2024, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί ενός Οδηγού για την εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών στο cloud.

Στόχος του εν λόγω Οδηγού είναι η παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με α) τον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ κατανοεί το πλαίσιο των σχετικών νομοθετικών υποχρεώσεων και β) τις προσδοκίες της από τις εποπτευόμενες τράπεζες.

Παράλληλα, ο Οδηγός περιλαμβάνει τους κινδύνους και βέλτιστες πρακτικές που έχουν παρατηρηθεί από τις Κοινές Εποπτικές Ομάδες (JSTs), στο πλαίσιο της διαρκούς εποπτείας και των επιμέρους επιτόπιων ελέγχων.

Κατά τη διαμόρφωση του Οδηγού, έχουν ληφθεί υπόψη οι προβλέψεις του Κανονισμού σχετικά με την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα (DORA), ο οποίος τίθεται σε ισχύ στις 17 Ιανουαρίου 2025.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 15 Ιουλίου 2024.

Δελτίο τύπου ΕΚΤ