Επικαιρότητα

Δημοσίευση του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1183 «για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 όσον αφορά τη θέσπιση ευρωπαϊκού πλαισίου για την ψηφιακή ταυτότητα»

Στις 30 Απριλίου 2024, δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1183 «για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 όσον αφορά τη θέσπιση ευρωπαϊκού πλαισίου για την ψηφιακή ταυτότητα».

Με τον εν λόγω Κανονισμό επέρχονται στοχευμένες τροποποιήσεις στον υφιστάμενο Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 (“e-IDAS Regulation”) και καθορίζονται οι όροι υπό τους οποίους τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα πρέπει να αναγνωρίζουν τα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης φυσικών και νομικών προσώπων που εμπίπτουν σε κοινοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ, καθώς και να παρέχουν και να αναγνωρίζουν ευρωπαϊκά πορτοφόλια ψηφιακής ταυτότητας. Ο Κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή στις 20 Μαΐου 2024.

Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1183