Επικαιρότητα

Greek Banking System Overview – February 2024

Η παρουσίαση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) με τίτλο «Greek Banking System Overview» του Φεβρουαρίου 2024 στόχο έχει την ενημέρωση με εύληπτο και συνοπτικό τρόπο όλων των ενδιαφερομένων για τα βασικά μακροοικονομικά στοιχεία και θέματα λειτουργίας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος κατά την τρέχουσα συγκυρία.

Προς το σκοπό αυτό, τα κείμενα των επιμέρους τεσσάρων (4) ενοτήτων εστιάζουν στα κύρια σημεία κάθε θεματικής, τα οποία στη συνέχεια επεξηγούνται, και περιλαμβάνουν, όπου είναι δυνατόν, διαγράμματα απεικόνισης των παρεχόμενων στοιχείων. Επίσης, δίνονται αρκετά συγκριτικά στοιχεία, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτά μια κατά το δυνατόν σφαιρική εικόνα για την πορεία του τραπεζικού συστήματος της χώρας μας.

Greek Banking System Overview – February 2024