Επικαιρότητα

Προσθήκη στοιχείων της ακαδημαϊκής ταυτότητας του άρθρου 287 του Νόμου 4957/2022 στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων του άρθρου 80 του Νόμου 4954/2022 (“Gov-GR Wallet”) και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων

Στις 19 Φεβρουαρίου 2024, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1167) η υπ’ αριθμ. 194 Κοινή Υπουργική Απόφαση, η διάρθρωση της οποίας είναι η εξής:

  • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον σκοπό και το αντικείμενο αυτής (ήτοι προσθήκη στοιχείων της ακαδημαϊκής ταυτότητας),
  • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για την προσθήκη στοιχείων της ακαδημαϊκής ταυτότητας στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων,
  • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία επαλήθευσης και ανάκλησης των στοιχείων της ακαδημαϊκής ταυτότητας,
  • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις διαλειτουργικότητες,
  • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, και
  • στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης (ήτοι 19 Φεβρουαρίου 2024).

ΦΕΚ Β’ 1167/19.2.2024