Επικαιρότητα

Έκθεση της Μεικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) για τις ευκαιρίες, τους κινδύνους και τις προκλήσεις που αναδύονται από την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εντός της ΕΕ από εταιρείες “BigTechs”

Την 1η Φεβρουαρίου 2024, η Μεικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘EBA’, ‘EIOPA’, ‘ESMA’) δημοσίευσε 24σέλιδη έκθεση αναφορικά με τις ευκαιρίες, τους κινδύνους και τις προκλήσεις που αναδύονται από την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εντός της ΕΕ από εταιρείες “BigTechs”.

Στην έκθεση τους οι ‘ESAs’ προσδιορίζουν τους τύπους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που προσφέρονται από “BigTechs” στην ΕΕ, σύμφωνα με το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο και επισημαίνονται οι ευκαιρίες, οι κίνδυνοι, καθώς και οι ρυθμιστικές και εποπτικές προκλήσεις.

Έκθεση