Επικαιρότητα

Απόφαση για τη χορήγηση μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για κατοικίες φυσικών προσώπων που ασφαλίζονται για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα, σύμφωνα με την παρ. 7Ζ του άρθρου 3 του Νόμου 4223/2013 (Α΄ 287)

Στις 31 Ιανουαρίου 2024, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 743) η υπ’ αριθμ. Α. 1014 Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, η διάρθρωση της οποίας είναι η εξής:

  • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις προϋποθέσεις χορήγησης της μείωσης του ΕΝΦΙΑ,
  • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για το αρμόδιο όργανο της ΑΑΔΕ για τη χορήγηση της μείωσης,
  • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης για χορήγηση της μείωσης και τις υποχρεώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων,
  • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία χορήγησης της μείωσης του ΕΝΦΙΑ, και
  • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης (ήτοι για το έτος 2024 και εφεξής).

ΦΕΚ Β’ 743/31.1.2024