Επικαιρότητα

Κατάθεση προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων του σχεδίου Νόμου με τίτλο: «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις»

Στις 29 Ιανουαρίου 2024, κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις».

Με το προτεινόμενο σχέδιο Νόμου προβλέπεται η σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας» (Αρχή). Η Αρχή εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αποτελεί την ενιαία και λειτουργική δομή που αναλαμβάνει τον συντονισμό για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας, στο πλαίσιο των εθνικών αναγκών και των ενωσιακών δεσμεύσεων της χώρας. Βασικός στόχος της Αρχής είναι η αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση κυβερνοεπιθέσεων και η ανάπτυξη του οικοσυστήματος κυβερνοασφάλειας στην Ελλάδα.

Σχέδιο Νόμου