Επικαιρότητα

Δημόσια διαβούλευση σχεδίου Νόμου με τίτλο: «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής»

Στις 13 Νοεμβρίου 2023, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 27 Νοεμβρίου 2023, στο “opengov” το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής».

Στο Κεφάλαιο Α’ του Μέρους Β’ του εν λόγω σχεδίου Νόμου (άρθρα 3 έως 9) περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διεύρυνση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής. Ειδικής επισήμανσης χρήζουν τα ακόλουθα:

  • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για την αγοραπωλησία ακινήτων με τραπεζικά μέσα πληρωμής με παράλληλη προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 20 του Νόμου 3842/2010 και τροποποίηση του άρθρου 13 του Νόμου 1587/1950,
  • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις χρήσης μετρητών άνω του προβλεπόμενου ορίου με παράλληλη προσθήκη παρ. 1Α και τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,
  • στο άρθρο 8 περιλαμβάνονται διατάξεις για την καταστροφή των αχρησιμοποίητων αποθεμάτων εντύπων παραβόλων που αντικαταστάθηκαν με ηλεκτρονικό παράβολο με παράλληλη προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 29 του Νόμου 3943/2011, και
  • στο άρθρο 9 περιλαμβάνονται διατάξεις για την εφαρμογή κινήτρων  ηλεκτρονικής τιμολόγησης με παράλληλη προσθήκη παρ. 84Α στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Περαιτέρω, στο Κεφάλαιο Δ’ του Μέρους Β’ (άρθρα 22 έως 24) περιλαμβάνονται διατάξεις για τον έλεγχο εφαρμογής της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας. Ειδικής επισήμανσης χρήζει το άρθρο 24, στο οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις για τη χρηματική επιβράβευση προσώπων κατόπιν επιβολής προστίμου μετά από επώνυμη καταγγελία με παράλληλη προσθήκη παρ. 3 έως 9 στο άρθρο 54ΣΤ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Τέλος, στο Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Γ’ (άρθρα 28 έως 34) περιλαμβάνονται συμπληρωματικές διατάξεις για τη φορολόγηση ακινήτων. Ειδικής επισήμανσης χρήζει το άρθρο 31, στο οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις για τη δημιουργία ειδικού ακατάσχετου λογαριασμού συμβολαιογράφων προς απόδοση στο Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ποσών εκ του νόμου παρακρατούμενων.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 22:00.

Σχέδιο Νόμου