Επικαιρότητα

Δημόσιες διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘ΕΒΑ’) στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 «για τις αγορές κρυπτοστοιχείων» (“Markets in crypto-assets” / ‘MiCA’)

Στις 8 Νοεμβρίου 2023, η ‘ΕΒΑ’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 8 Φεβρουαρίου 2024, δέκα (10) κείμενα διαβούλευσης για επιμέρους διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 «για τις αγορές κρυπτοστοιχείων» (“Markets in crypto-assets” / ‘MiCA’).

Ειδικότερα, τα κείμενα διαβούλευσης αφορούν τη διαμόρφωση:

  • σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (‘RTS’) για τη λειτουργία των εποπτικών κολλεγίων (“supervisory colleges”) για τους εκδότες σημαντικών μαρκών με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία (“asset referenced tokens”) και σημαντικών μαρκών ηλεκτρονικού χρήματος (“e-money tokens”),
  • σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (‘RTS’) για τον προσδιορισμό της μεθοδολογίας για την εκτίμηση του τριμηνιαίου μέσου αριθμού και της μέσης συνολικής αξίας συναλλαγών ανά ημέρα που σχετίζονται με χρήσεις της μάρκας με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία ως ανταλλακτικού μέσου σε μια ζώνη ενιαίου νομίσματος,
  • σχεδίου εκτελεστικών τεχνικών προτύπων (‘ITS’) για τον προσδιορισμό τυποποιημένων εντύπων, μορφοτύπων και υποδειγμάτων για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων και παροχής πληροφοριών από τους εκδότες των μαρκών με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές,
  • σχεδίου κατευθυντήριων γραμμών (“guidelines”) για τον προσδιορισμό της μορφής του σχεδίου ανάκαμψης των εκδοτών μαρκών με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία και των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται σε αυτό,
  • σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (‘RTS’) για τον περαιτέρω προσδιορισμό: (α) της διαδικασίας και την προθεσμίας προσαρμογής ενός εκδότη μάρκας με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία σε υψηλότερες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων, (β) τα κριτήρια για απαίτηση μεγαλύτερου ποσού ιδίων κεφαλαίων και (γ) τις ελάχιστες απαιτήσεις για τον σχεδιασμό των ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, την πολυπλοκότητα και τη φύση της μάρκας με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία,
  • σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (‘RTS’) για τη διαδικασία και την προθεσμία για να προσαρμόσει ένας εκδότης μιας σημαντικής μάρκας με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία, σε περίπτωση που πρόκειται για πιστωτικό ίδρυμα, το ποσό ιδίων κεφαλαίων,
  • σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (‘RTS’) για τον περαιτέρω προσδιορισμό των απαιτήσεων ρευστότητας, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, την πολυπλοκότητα και τη φύση των περιουσιακών στοιχείων αποθεματικού και της ίδιας της μάρκας με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία,
  • σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (‘RTS’) για τον προσδιορισμό των χρηματοπιστωτικών μέσων που μπορούν να θεωρηθούν άκρως ρευστοποιήσιμα και με ελάχιστο κίνδυνο αγοράς, τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο συγκέντρωσης όσον αφορά τους εκδότες μαρκών με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία,
  • σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (‘RTS’) για τον προσδιορισμό του ελάχιστο περιεχόμενο της πολιτικής και των διαδικασιών διαχείρισης ρευστότητας όσον αφορά τους εκδότες μαρκών με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία, και
  • σχεδίου κατευθυντήριων γραμμών (“guidelines”) για τον καθορισμό κοινών παραμέτρων αναφοράς όσον αφορά τα σενάρια ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων τα οποία θα εξετάζονται με τις προσομοιώσεις αυτές σε σχέση με τους εκδότες μαρκών με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία.