Επικαιρότητα

Δημοσίευση Νόμου 5047/2023 «Ενσωμάτωση στις Οδηγίας (ΕΕ) 2021/514 του Συμβουλίου στις 22ας Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση στις Οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα στις φορολογίας, διατάξεις για τη φορολογική διαδικασία, την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και στις επείγουσες ρυθμίσεις»

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2023 δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 147) ο Νόμος 5047/2023, στο Κεφάλαιο Γ’ (άρθρα 26-29) του οποίου περιλαμβάνονται διατάξεις (αντίστοιχα) για:

  • τη διασύνδεση τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης με την ΑΑΔΕ με σχετική τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 15Β του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,
  • τις υποχρεώσεις οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα υπηρεσιών πληρωμών μέσω κάρτας με σχετική προσθήκη νέου άρθρου (15Γ) στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,
  • τις διαδικαστικές παραβάσεις σχετικά με τα τερματικά Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης με σχετική προσθήκη νέας περ. ιη) στην παρ. 1 και νέας περ. ια) στην παρ. 2 του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, και
  • τις κυρώσεις περί μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης με σχετική προσθήκη νέου άρθρου (54ΙΑ) στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

ΦΕΚ Α’ 147/7.9.2023