Επικαιρότητα

Γνώμες του «Ευρωπαΐου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» (‘EDPS’) επί των νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις θεματικές (α) των υπηρεσιών πληρωμών (‘PSR’, ‘PSD3’) και (β) της ανοικτής χρηματοδότησης (“Open Finance” – “FIDA Regulation”)

Στις 22 Αυγούστου 2023, ο ‘EDPS’ δημοσίευσε τις Γνώμες του επί των νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις θεματικές (α) των υπηρεσιών πληρωμών (‘PSR’, ‘PSD3’) και (β) της ανοικτής χρηματοδότησης (“Open Finance” – “FIDA Regulation”).

EDPS Opinion on Payments Package

EDPS Opinion on FIDA Regulation