Επικαιρότητα

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘ΕΒΑ’) με τα πορίσματα της άσκησης “mystery shopping” που διενέργησε στο πεδίο των προσωπικών δανείων και των λογαριασμών πληρωμών

Στις 8 Αυγούστου 2023, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε 17σέλιδη έκθεση με τα πορίσματα της άσκησης “mystery shopping” που διενέργησε, σε συνεργασία με πέντε (5) εθνικές αρμόδιες αρχές κρατών-μελών της ΕΕ (οι οποίες δεν κατονομάζονται στην έκθεση), στο πεδίο των παρεχόμενων - από πιστωτικά και λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα - προσωπικών δανείων και λογαριασμών πληρωμών έναντι καταναλωτών.

Η εν λόγω άσκηση επιβεβαίωσε ότι, το συγκεκριμένο εργαλείο συμβάλει ενεργά στην άσκηση της εποπτείας από πλευράς των εθνικών αρμόδιων αρχών και είναι συμπληρωματικό με άλλα πιο συμβατικά εργαλεία ή εποπτικές προσεγγίσεις. Παρέχει, επίσης, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των πιστωτικών και λοιπών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων έναντι των καταναλωτών που επισκέπτονται ένα υποκατάστημα ή χρησιμοποιούν εναλλακτικό κανάλι (π.χ. internet banking) για τη λήψη ενός προσωπικού δανείου ή το άνοιγμα ενός λογαριασμού πληρωμών.

Έκθεση