Επικαιρότητα

Δημόσια διαβούλευση σχεδίου Νόμου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/514 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και άλλες διατάξεις για τη φορολογική διαδικασία»

Στις 4 Αυγούστου 2023, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στο “opengov” σχέδιο Νόμου σχετικό με το ανωτέρω θέμα. Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 18 Αυγούστου 2023 και ώρα 19:00.

Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο Γ’ (άρθρα 26-29) του εν λόγω σχεδίου Νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις (αντίστοιχα) για:

  • τη διασύνδεση τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης με την ΑΑΔΕ με σχετική τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 15Β του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,
  • τις υποχρεώσεις οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα υπηρεσιών πληρωμών μέσω κάρτας με σχετική προσθήκη νέου άρθρου (15Γ) στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,
  • τις διαδικαστικές παραβάσεις σχετικά με τα τερματικά Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης με σχετική προσθήκη νέας περ. ιη) στην παρ. 1 και νέας περ. ια) στην παρ. 2 του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, και
  • τις κυρώσεις περί μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης με σχετική προσθήκη νέου άρθρου (54ΙΑ) στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Σχέδιο Νόμου