Επικαιρότητα

Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία της ΕΚΤ για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα με ημερομηνία αναφοράς την 31η Μαρτίου 2023

Στις 3 Αυγούστου 2023, η ΕΚΤ δημοσίευσε τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα με ημερομηνία αναφοράς την 31η Μαρτίου 2023.

Το συνολικό ενεργητικό των πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώθηκε κατά 1,17% και διαμορφώθηκε σε 31,34 τρισ. ευρώ (31/3/2022: 31,71 τρισ. ευρώ). Στην Ελλάδα, την ίδια χρονική περίοδο, μειώθηκε κατά 1,28% (31/3/2023: 316,66 δισ. ευρώ, 31/3/2022: 320,76 δισ. ευρώ).

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση μειώθηκε κατά 0,13% και διαμορφώθηκε σε 1,83% (31/3/2022: 1,96%). Στην Ελλάδα, την ίδια χρονική περίοδο, μειώθηκε κατά 1,96% και διαμορφώθηκε σε 6,36% (31/3/2022: 8,32%).

Ο μεσοσταθμικός δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών (“CET 1 ratio”) διαμορφώθηκε σε 15,58% (31/3/2022: 15,15%). Στην Ελλάδα, διαμορφώθηκε σε 13,42% (31/3/2022: 12,45%).

Τέλος, ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (“return on equity”) διαμορφώθηκε σε 2,53% (31/3/2022: 1,39%). Στην Ελλάδα ανήλθε σε 2,84% (31/3/2022: 5,11%).

Δελτίο τύπου