Επικαιρότητα

Δηλωτέες και συμμετέχουσες δικαιοδοσίες στο πλαίσιο του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) της ΑΑΔΕ για τα έτη 2022 και 2021 – Δημοσίευση Απόφασης Διοικητή της ΑΑΔΕ

Στις 30 Μαΐου 2023, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 3588) η υπ’ αριθμ. Α. 1083/2023 Απόφαση (συν. 1) του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 (Β’ 3293) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του εδαφ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.4428/2016 (Α’ 190) και σχετικά με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.4170/2013 (Α’ 163), έναντι της Ελλάδας».

ΦΕΚ Β’ 3588/30.5.2023