Επικαιρότητα

Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, με βάση τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, για το φορολογικό έτος 2021

Στις 13 Μαρτίου 2023, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1539) η υπ’ αριθμ. Α.1027 Κοινή Υπουργική Απόφαση, μέσω της οποίας καθορίζονται τα κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, με βάση τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, για το φορολογικό έτος 2021.

ΦΕΚ Β’ 1539/13.3.2023