Επικαιρότητα

Έκθεση της Μεικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) για τους κινδύνους και τα τρωτά σημεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ (Σεπτέμβριος 2022)

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2022, η  Μεικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘EBA’, ‘EIOPA’, ‘ESMA’) δημοσίευσε 13σέλιδη έκθεση αναφορικά με τους κινδύνους και τα τρωτά σημεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ.

Στην έκθεση αυτή οι ‘ESAs’ επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, την ανάγκη συνετής διαχείρισης από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των κινδύνων «κυβερνοασφάλειας» (“cyber risks”), ενώ παράλληλα επισημαίνουν την ανάγκη συμμόρφωσης με τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε επίπεδο ΕΕ σε βάρος της Ρωσίας και της Λευκορωσίας σε συνέχεια της εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Έκθεση