Επικαιρότητα

Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, των διαδικασιών αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την παράταση προθεσμιών καταβολής οφειλών από δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε κομιστές αξιογράφων, κατ’ εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 118 του Νόμου 4964/2022 (ΦΕΚ Α’ 150)

Την 1η Σεπτεμβρίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 4619) η υπ’ αριθμ. Α. 1117 Κοινή Υπουργική Απόφαση, μέσω της οποίας καθορίζονται η διαδικασία και οι λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παράτασης των προθεσμιών καταβολής Φ.Π.Α. για τους κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι, κατά την 30ή.07.2022, ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου 4964/2022, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των επιχειρήσεων της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 118.

Ειδικότερα, η διάρθρωση της Απόφασης είναι η εξής:

  • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον σκοπό αυτής,
  • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για τους δικαιούχους (επιχειρήσεις-κομιστές αξιογράφων) και τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους,
  • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία υποβολής αίτησης και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά/ευεργετήματα,
  • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον τρόπο αποστολής ή διαβίβασης πληροφοριών από τα πιστωτικά ιδρύματα στην ΑΑΔΕ (ή μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε. ειδικά για χρηματοδοτικά ιδρύματα) για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2, και
  • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης (ήτοι 1 Σεπτεμβρίου 2022).

ΦΕΚ Β’ 4619/1.9.2022